28/01/2022 - 30/01/2022

Images

Experts

2022/01/31
  • 제품
  • 프레스 런칭
  • Taycan
  • Taycan (J1)

Taycan Sport Turismo

2022/01/27
  • 제품
  • 프레스 런칭
  • Taycan
  • Taycan Sport Turismo
  • Frozen Berry Metallic
  • Taycan (J1)

Taycan 4S Sport Turismo

2022/01/27
  • 제품
  • 프레스 런칭
  • Taycan
  • Taycan 4S Sport Turismo
  • Frozen Blue Metallic
  • Taycan (J1)

Taycan Turbo Sport Turismo

2022/01/27
  • 제품
  • 프레스 런칭
  • Taycan
  • Taycan Turbo Sport Turismo
  • Gentian Blue Metallic
  • Taycan (J1)

Taycan Turbo S Sport Turismo

2022/01/27
  • 제품
  • 프레스 런칭
  • Taycan
  • Taycan Turbo S Sport Turismo
  • Mamba Green Metallic
  • Taycan (J1)

Social Media Sets

2022/01/27
  • 제품
  • 프레스 런칭
  • Taycan
  • Taycan 4S Sport Turismo
  • Taycan Sport Turismo
  • Taycan Turbo S Sport Turismo
  • Taycan Turbo Sport Turismo
  • Taycan (J1)
2022/01/27
  • 제품
  • 프레스 런칭
  • Taycan
  • Taycan 4S Sport Turismo
  • Taycan Sport Turismo
  • Taycan Turbo S Sport Turismo
  • Taycan Turbo Sport Turismo
  • Taycan (J1)

비디오

2022/01/27 Taycan Sport Turismo - Frozen Berry Metallic (S-GO 302E)
  • 제품
  • 프레스 런칭
  • Taycan
  • Taycan Sport Turismo
  • Frozen Berry Metallic
  • Taycan (J1)
파일 타입: Preview Video (mp4)
파일 이름 : PV22_0013.mp4
파일 사이즈: 380.97 MB
파일 타입: HDTV 1920x1080
파일 이름 : PV22_0013_HD.mp4
파일 사이즈: 2.27 GB
2022/01/27
비디오 시간: 6:28
Taycan 4S Sport Turismo - Frozen Blue Metallic (S-GO 215E)
  • 제품
  • 프레스 런칭
  • Taycan
  • Taycan 4S Sport Turismo
  • Frozen Blue Metallic
  • Taycan (J1)
파일 타입: Preview Video (mp4)
파일 이름 : PV22_0010.mp4
비디오 시간: 6:28
파일 사이즈: 247.87 MB
파일 타입: HDTV 1920x1080
파일 이름 : PV22_0010_HD.mp4
비디오 시간: 6:28
파일 사이즈: 491.50 MB
2022/01/27
비디오 시간: 8:16
Taycan Turbo S Sport Turismo - Mamba Green Metallic (S-GO 103E)
  • 제품
  • 프레스 런칭
  • Taycan
  • Taycan Turbo S Sport Turismo
  • Mamba Green Metallic
  • Taycan (J1)
파일 타입: Preview Video (mp4)
파일 이름 : PV22_0004.mp4
비디오 시간: 8:16
파일 사이즈: 314.39 MB
파일 타입: HDTV 1920x1080
파일 이름 : PV22_0004_HD.mp4
비디오 시간: 8:16
파일 사이즈: 1.88 GB